REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIC

❖   Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, uczestnik musi podpisać deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
      Aqua aerobic. 
❖   W przypadku braku lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
❖   W ramach jednorazowych zajęć przysługuje uczestnikowi 45 minut zajęć Aqua Aerobic.
❖   Karnet wykupuje się na dwa miesiące w następujących okresach: wrzesień-październik, listopad-grudzień, styczeń-luty, marzec-kwiecień,
      maj-czerwiec. Cena karnetu zależy od ilości wejść w poszczególnych miesiącach
❖   Karnet na nowe, następne miesiące należy wykupić zgodnie z informacją o wykupie karnetów. Nie dokonanie opłaty jest jednoznaczne
      z rezygnacją z zajęć.
❖   Karnet up oważnia 1 osobę dorosłą do wejścia na Krytą Pływalnię oraz do uczestnictwa w zajęciach. Karnet można odstąpić
      po powiadomieniu Kierownictwa Szkoły NEMO.
❖   Za niewykorzystane zajęcia nie przewiduje się zwrotu gotówki.
❖   Tylko zgłoszenie nieobecności (sms lub formularz kontaktowy na naszej stronie) najpóźniej jeden dzień przed zajęciami,
      umożliwia ich odrobienie w terminie wskazanym przez kierownictwo Szkoły Pływania. Odrabiać można 1 zajęcia w miesiącu.
❖   Szkoła Pływania nie bierze odpowiedzialności za zamknięcie Pływalni w trakcie trwania karnetu, spowodowanego awarią basenu.
      W takim wypadku przewiduje się zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub odrobienie zajęć w innym terminie.
❖   Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy na pływalni w czasie prowadzenia zajęć.
❖   Wszystkich uczestników zajęć Aqua Aerobic obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni.

 

      REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

❖  Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna deklaracja rodziców na uczęszczanie dziecka (bądź deklaracja dorosłego uczestnika)
     na zajęcia nauki pływania i oświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach na basenie. W przypadku braku
     lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
❖  Rodzice dzieci biorących udział w zajęciach, nie mogą przebywać na pływalni oraz w szatniach w czasie prowadzenia zajęć.
❖  W ramach jednorazowej lekcji przysługuje uczestnikowi 45 minut zajęć.
❖  Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy pływackiej na podstawie umiejętności przeprowadzonych przez trenerów
     i instruktorów Szkoły NEMO. 
❖  Szkoła NEMO nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy na pływalni w czasie prowadzenia zajęć.
❖  Karnet wykupuje się na na cały semestr. Cena karnetu zależy od ilości dni zajęć w semestrze.
❖  Karnet na kolejny semestr należy wykupić najpóźniej na ostatnich opłaconych zajęciach. Nie dokonanie opłaty jest jednoznaczne
     z rezygnacją z zajęć.
❖  W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa obowiązują zniżki.
❖  Opuszczanie zajęć w Szkole NEMO nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
❖  Tylko zgłoszenie nieobecności (sms lub formularz kontaktowy na stronie) najpóźniej jeden dzień przed zajęciami, umożliwia ich odrobienie
     w terminie wskazanym przez Kierownictwo Szkoły.Odrabiać można 1 zajęcia w miesiącu. 
❖  Szkoła Pływania nie bierze odpowiedzialności za zamknięcie Pływalni w trakcie trwania karnetu, spowodowanego awarią basenu.
     W takim wypadku przewiduje się zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub odrobienie ich w innym terminie.
❖  Wszelkie pytania należy kierować do instruktorów przed lub po zajęciach.
❖  Wszystkich uczestników Szkoły NEMO obowiązuje regulamin Krytej Pływalni.

 

 

     

 

 

 

   Marcin Stusik
   Tel. 668876333

Telefon kontaktowy:

+48 604 111 234

e-mail: biuro@nemoszkola.pl

 

  ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ

Szybki kontakt: